คุณจักรกฤศฏิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Angelo State University รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

คุณจักรกฤศฏิ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ อธิบดีกรมธนารักษ์ และรองปลัดกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในองค์กรอื่น อาทิ นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการและกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ซึ่งจัดตั้งโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของธนาคาร   คุณจักรกฤศฏิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดทำแผนฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการอิสระในบริษัทมหาชนหลายแห่ง ได้แก่ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เอ็นบีดี เฮลท์ แคร์ จำกัด 

อายุ

60

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

18 มกราคม 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

-

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.B.A., Angelo State University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Matters and Trends สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand
 • Customer Experience and Value Creation ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • อธิบดีกรมธนารักษ์
 • ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • กรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 • กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
 • กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย
 • กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดทำแผนฟื้นฟู
  บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการธรรมมาภิบาล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์ แคร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี