พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการพระราชวัง ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวังในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561

 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระองค์และผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ ประธานข้าราชบริพารในพระองค์ ประธานกรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด และบริษัทในเครือที่ได้รับมอบหมาย

อายุ

71 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 มิถุนายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี 7 เดือน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

 • ศิษย์การบิน รุ่น น.54-16-3 โรงเรียนการบินกำแพงแสน กองทัพอากาศ
 •  หลักสูตรนายทหารชั้นบังคับฝูง รุ่นที่ 43 โรงเรียนนายทหารชั้นบังคับฝูง
 • หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 29 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
 • หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพอากาศ รุ่นที่ 27 วิทยาลัยกองทัพอากาศ
 • Customer Experience and Value Creation โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง       
 • ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 •  ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักพระราชวัง
 •   ประธานกรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • เลขาธิการพระราชวัง
 • ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • ประธานข้าราชบริพารในพระองค์
 • ประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด และบริษัทในเครือที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี