Untitled Document

ABOUT MISSION X

 

“Mission X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงเพื่อทลายกรอบความคิดเดิมๆ ในการทำธุรกิจ ด้วยมุมมองใหม่ๆ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล โดยเน้นการนำ Digital Transformation เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) เพื่อรับมือกับ New Normal ของโลก

เพราะโลกเปลี่ยน องค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยน ถ้าธนาคารและลูกค้ายังคิดแบบเดิม ทำตัวแบบเดิม อาจไม่มีใครอยู่รอด ดังนั้นหน้าที่ของธนาคารจึงเปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ให้บริการทางการเงิน แต่ต้องทำงานร่วมกันกับลูกค้าอย่างเข้าใจในธุรกิจ และรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร เมื่อไร และอย่างไร ประกอบกับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นองค์กรแรกๆ ของประเทศ ที่เริ่มทำ Digital Transformation อย่างจริงจัง ธนาคารจึงมีประสบการณ์ตรง และเข้าใจทุก Journey ที่เกิดขึ้นตลอดการเปลี่ยนผ่านองค์กรเป็นอย่างดี แม้กระบวนการ Transform ยังไม่ครบสมบูรณ์ แต่ก็เกิดผลลัพธ์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในหลายๆ ด้าน ดังนั้น ในฐานะองค์กรที่เข้าใจสถานการณ์และมีประสบการณ์ด้าน Digital Transformation ธนาคารจึงต้องการที่จะส่งต่อแนวคิดและประสบการณ์ให้กับองค์กรธุรกิจอื่นๆ ผ่านโครงการ Mission X นี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยสามารถปรับตัวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และเติบโตฝ่ากระแสการเปลี่ยนแปลงได้แบบยั่งยืน

ธนาคารร่วมกับผู้นำองค์กรระดับประเทศ และสถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC มหาวิทยาลัยวิจัยที่มุ่งเน้นสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูงระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จัดทำโครงการ Mission X (Co-Creation Program) โดยพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้าง Digital Mindset ทางด้านเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริหารองค์กร และสามารถนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นผลลัพธ์ 3 ส่วนหลักๆ คือ
  1. Exponential Traits การปรับ Mindset ของผู้บริหาร ให้มองธุรกิจของตนด้วยมุมมองใหม่ๆ เน้นการแสวงหา New Growth Area เพื่อต่อยอดความสำเร็จในภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และคาดการณ์ได้ยาก
  2. Exponential Tech การทำความรู้จักกับประโยชน์ของเทคโนโลยีขั้นสูงที่เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรม พร้อมแนวทางและความเป็นไปได้ในการนำมาปรับใช้ในธุรกิจ เพื่อวางรากฐานใหม่และเสริมความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจด้วยต้นทุนที่ถูกลงในระยะยาว
  3. Exponential Blueprint การจัด Private Consultation โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาแบบตัวต่อตัว ในการจัดทำแผน Digital Transformation ให้เป็น Action Plan ที่สามารถนำไปใช้จริงกับองค์กร ซึ่งนี่เป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรผู้บริหารอื่นๆ
การจัดอบรมเน้นเป็น Focus Group รุ่นละอุตสาหกรรม เพื่อให้มองเห็นภาพธุรกิจที่เป็นไปในทางเดียวกัน โดยจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ สำหรับ Mission X รุ่นที่ 1 เป็นกลุ่มผู้บริหารจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเติบโต ทั้งยังมีโอกาสถูก Disrupt ได้หากไม่รีบปรับตัว ดังนั้น หลักสูตรจึงเน้นไปในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงกระบวนการสำคัญของ F&B ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการประหยัดพลังงาน ด้านการเพิ่มกำลังการผลิต ด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ และด้านการบำรุงรักษา โดยการอบรมใช้เวลารวม 8 สัปดาห์ แบ่งเป็น
  • 4 สัปดาห์แรก เรียนรู้ผ่านการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และผ่านประสบการณ์จริงของผู้นำองค์กรระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม F&B ที่ประสบความสำเร็จในการ Transformation
  • 4 สัปดาห์หลัง เป็นการดูงานในองค์กรชั้นนำ และการทำ Private Consultation กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และธุรกิจแบบตัวต่อตัว
จากความสำเร็จในรุ่น 1 ธนาคารเตรียมแผนขยายผลหลักสูตรให้ครอบคลุมไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม อุตสาหกรรมค้าส่ง-ค้าปลีก และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในรุ่นถัดๆไป โดยหวังว่าโครงการ Mission X จะมีส่วนช่วยจุดประกายมุมมองทางด้านเทคโนโลยี และเป็นจุดเริ่มต้นให้หลายๆองค์กรสามารถต่อยอดองค์ความรู้ ปรับตัวเป็นองค์กรดิจิทัล และพัฒนานวัตกรรมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในแบบของตนเอง เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ และพัฒนาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน