Untitled Document

สารจากประธานหลักสูตร MISSION X

 

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดก็ส่งผลทำให้โลกหมุนเร็วกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต ซึ่งเราต่างปฎิเสธไม่ได้เลยว่า เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำรงชีวิต การทำธุรกิจ รวมถึง Disrupt ภูมิทัศน์การแข่งขันของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไปอย่างสิ้นเชิง

เมื่อบริบทการแข่งขันของโลกแห่งอนาคตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การปรับองค์กรให้มีความยืดหยุ่น (Agile) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกจึงเป็นสิ่งที่ผู้นำองค์กรต้องให้ความสำคัญ Digital Transformation กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและถูกนำมาใช้สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เหล่าผู้นำทั่วโลกต่างให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม แนวคิดของการทำ Transformation ไม่ได้หมายความแค่เพียงการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศทันสมัยเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญยิ่งไปกว่าคือ การปรับความคิด กระบวนการทำงาน วิธีการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดจนการปลูกฝัง Growth Mindset และวัฒนธรรมขององค์กรที่สนับสนุนให้บุคลากรพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กัน

สุดท้ายนี้ ดิฉันในฐานะประธานหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า MISSION X จะมีส่วนช่วยสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการชาวไทยในการปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ทั้งด้านการเพิ่มศักยภาพ ผลิตภาพ ตลอดจนช่วยยกระดับขีดความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว ทั้งนี้ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่านฝ่าฟันอุปสรรคความท้าทายต่าง ๆ เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้า และสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปคุณจรีพร จารุกรสกุล

ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)