Untitled Document

สารจากผู้บริหาร โครงการหลักสูตร MISSION X

 

ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากบรรยากาศสงครามทางการค้า การรุกคืบของ Digital Disruption ต่อเนื่องมาจนถึงวิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก อันส่งผลต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน ท่ามกลางสภาวะเช่นนี้องค์กรที่สามารถใช้ Digital Transformation พลิกวิกฤตสู่โอกาสในการสร้าง S-Curve ใหม่ให้เกิดขึ้น ก็เท่ากับว่าคุณมีโอกาสและความแข็งแกร่งเหนือคู่แข่งรายอื่น

MISSION X จึงเกิดขึ้นด้วยภารกิจหลักเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ด้วยความร่วมมือระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อมุ่งเน้นการส่งมอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่กลุ่มผู้บริหารองค์กรชั้นนำของประเทศสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ที่ส่งผลในเชิงบวกต่อระบบซัพพลายเชนในประเทศ

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจได้จริง โดยมีเนื้อหาเจาะลึกให้ท่านได้รู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการดำเนินธุรกิจทั่วโลก อาทิ Artificial Intelligence (AI), Big DATA, Blockchain, Cloud และ IoT เป็นต้น รวมทั้งแนวทางการนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจด้านต่าง ๆ ของแต่ละอุตสาหกรรม เป้าหมายสำคัญของการอบรมหลักสูตรนี้ มิใช่เพียงแค่การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ทดสอบการวางแผนโครงการได้จริง โดยสามารถระบุปัญหาทางธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการพัฒนา คัดเลือกเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้เพื่อการแก้ปัญหานั้น และวางกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการนั้น ๆ ขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์ ภายใต้คำแนะนำจากที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยินดีให้คำแนะนำในรูปแบบการประชุมส่วนตัว เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะสามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

ผมขอขอบคุณผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมโครงการกับเราตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยจุดประกายมุมมองทางด้านเทคโนโลยี และจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกองค์กรได้สร้างสรรค์นวัตกรรมเปลี่ยนโลกให้เกิดขึ้นในแบบของตนเอง เพื่อตอบสนองเป้าหมายขององค์กร ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งร่วมพัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทางนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศได้คุณวศิน ไสยวรรณ

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation