รายละเอียดบริการ

บริการชำระค่าสินค้าและบริการ ด้านนำเข้า ส่งออก และเงินโอนต่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวน SCB RMB Trade Settlement facilitates import - export payments.

 

บริการด้านนำเข้า Import Services

 • บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต SCB Letter of Credit Issuance
 • บริการชำระเงินค่าสินค้าเข้าตามตั๋วเงินเรียกเก็บ SCB Inward Bills for Collection
 • บริการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อออกสินค้า และ/หรือสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้า
 • SCB Shipping Guarantee/Delivery Order Endorsement

            - บริการสินเชื่อทรัสต์รีซีทเพื่อการนำเข้า SCB Trust Receipt Financing

 

บริการด้านส่งออก Export Services

 • บริการแจ้งเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต SCB Letter of Credit Advising
 • บริการสินเชื่อเพื่อการขายหรือการส่งออก SCB Packing Credit
 • บริการเรียกเก็บเงินภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต และบริการเรียกเก็บเงินตามเอกสาร
 • SCB Outward Bills under Letter of Credit/Outward Bills For Collection
 • บริการรับซื้อ/ซื้อลดเอกสาร ภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วเงินเรียกเก็บ SCB Outward Bills Purchase/Discount under Letter of Credit and Bills for Collection

 

บริการด้านเงินโอนต่างประเทศ Remittance Services

 • บริการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า ขาเข้า Inward Remittance
 • บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก Outward Remittance

 

บริการด้านอัตราแลกเปลี่ยน Foreign Currency Exchange

 • บริการซื้อ/ขายอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ Value Today, Tomorrow, Spot
 • บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าForward Contract

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

เพิ่มอำนาจการเจรจาต่อรองทางการค้า คู่ค้าจีนที่รับชำระค่าสินค้าด้วยสกุลเงินหยวน ไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและไม่มีต้นทุน ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงทำให้ลูกค้าสามารถเจรจาต่อรองราคาได้ดีขึ้น

ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพราะแนวโน้มเงินสกุลหยวนยังคงผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ

กระจายความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับธุรกิจที่มีการซื้อ-ขายด้วยเงินสกุลเดียว และต้องการกระจายความเสี่ยงจากเงินสกุลนั้นๆ
เงื่อนไขของบริการ

 1. สำหรับบริการเงินโอนต่างประเทศขาออก: เพื่อให้คู่ค้าได้รับการชำระเงินภายในวันเดียวกัน ลูกค้าควรยื่นขอทำธุรกรรม ก่อน 12:00น.ในวันทำการของธนาคาร (เฉพาะโอนออกไปประเทศจีน)

 2. สำหรับบริการเงินโอนต่างประเทศขาเข้า: เพื่อให้ได้รับการชำระเงินเร็วขึ้น ควรแจ้งคำสั่งการโอนเงินให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า ธนาคารได้จัดทำ Sticker ข้อมูลการโอนเงินด้วยสกุลเงินหยวน สามารถขอรับได้ที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศทุกแห่งทั่วประเทศ หรือผู้จัดการการค้าต่างประเทศ

 3. ข้อกำหนดในการทำธุรกรรม ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารปลายทาง

 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ