ลักษณะบริการ

  • ธนาคารให้บริการจัดเตรียมเอกสารส่งออก ตามคำขอของผู้ส่งออกที่ได้ลงนามในสัญญาขอใช้บริการจัดเตรียมเอกสารส่งออกกับทางธนาคาร โดยธนาคารจะจัดเตรียมเอกสารให้ตามที่ตกลงกันไว้ อาทิ ใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice) ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ฯลฯ

  • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกเอกสารที่ใช้ในการส่งออก เช่น หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading) กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy) เป็นต้น รวมถึงให้คำแนะนำและประสานงานกับพันธมิตรธุรกิจที่ไว้วางใจได้ เพื่อดำเนินการจองพื้นที่ระวางเรือ หรือการขนส่งอื่น ๆ การเดินพิธีการศุลกากร การขอใบรับรองสินค้า ฯลฯ

  • ธนาคารจะแจ้งผลการเตรียมเอกสารให้ผู้ส่งออกทราบ และช่วยจัดรวบรวมเอกสารเพื่อส่งเรียกเก็บเงิน รวมถึงติดตามการเรียกเก็บ เพื่อให้ได้รับเงินอย่างรวดเร็วทั้งนี้ บริการจัดเตรียมเอกสารส่งออก ให้บริการได้ ครอบคลุม เอกสารทุกชนิดภายใต้วิธีการชำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) ตั๋วเงินเรียกเก็บ (Bills for Collection: B/C) และเงินโอนขาเข้า (Open Account)

จุดเด่นของบริการ

เพิ่มความถูกต้อง และสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ส่งออกด้วยบริการจัดเตรียมเอกสารส่งออกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ภายใต้วิธีการชำระเงินทุกประเภท (L/C, B/C และ Open Account) โดยพนักงานธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดเตรียมเอกสารส่งออกอย่างมืออาชีพ และมีความรอบรู้ในกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ

สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมระหว่างบริษัทกับธนาคาร (e-Integration) เพื่อการจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

มีรายงานแจ้งสถานะของการจัดเตรียมเอกสารส่งออกผ่านอีเมล

สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • เอกสารถูกต้อง สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศ

  • เพิ่มสภาพคล่องแก่ธุรกิจ จากการรับเงินค่าสินค้าได้เร็วขึ้น

  • สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดได้แม่นยำมากขึ้น

  • เสริมศักยภาพและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของผู้ส่งออก ช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถมุ่งเน้นกับส่วนงานสำคัญทางธุรกิจได้มากขึ้น

  • ลดความยุ่งยาก ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำ หรือแก้ไขเอกสารส่งออกด้วยตนเอง

  • ลดความผิดพลาดในการเตรียมเอกสารส่งออกภายใต้เงื่อนไข L/C และลดความเสี่ยงของบัญชีลูกหนี้การค้า

  • ลดปัญหาในการจัดหา อบรม บริหารบุคลากรด้านการ เตรียมเอกสารส่งออก

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ