วัตถุประสงค์

จุดประสงค์ของจรรยาบรรณเพื่อส่งเสริมหลักการด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์สำหรับ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ในด้านการเปิดเผยและการรักษาความลับของงบการเงินและข้อมูล อื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต

จรรยาบรรณฉบับนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมโดยมิได้ใช้ทดแทนจรรยาบรรณของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (ซึ่งทั้ง2 หัวข้อได้แสดงไว้ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์) จรรยาบรรณ ฉบับนี้ใช้สำหรับคณะกรรมการบริหารทุกท่าน และผ้บูริหารท่านอื่นๆ และพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณ

ผู้ริหารและพนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติดังนี้ 

  • มีส่วนร่วมและส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงการจัดการอย่างเหมาะสมสำหรับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนบุคคลและตามหน้าที่งานและเปิดเผยต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือผ้บูริหารสงูสดุของกลุ่มกำกับ และตรวจสอบสำหรับรายการและความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเร็ว
 
  • ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สจุริตในวิชาชีพบนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฎิบัติบนอามิสสินจ้างใด ๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักลงทุน สัมพันธ์พึงปฎิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณพนักงานต่างๆ ที่บริษัทจดทะเบียน ได้กำหนดไว้ต้องเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้อง เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง และสอบถามข้อมูล ได้

 

  • ต้องเปิดเผยข้อมูล ที่สำคัญ และจำเป็นต่อ การตัดสินใจ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เช่น การเปิดเผยรายงานหรือ เอกสารที่ธนาคารและบริษัทในเครือจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงาน ทางการอื่นๆหรือการสื่อสารโดยทั่วไปที่ดำเนินการโดยธนาคารเป็นต้น
 
  • ปฏิบัติตามกฎหมายของราชการหนว่ยงานทางการต่างๆ กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ต้องไมใ่ช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น รายงานทันที(โดยไม่เปิดเผยชื่อหากประสงค์เช่นนั้น) ต่อประธานกรรมการตรวจสอบสำหรับการฝ่าฝืนจรรยาบรรณหรือ เรื่องที่อาจจะส่งผลต่อความถูกต้องของงบการเงินธนาคาร    

การกำกับและตรวจสอบ

ธนาคารจะดำเนินการที่จาเป็นเพื่อบังคับใช้จรรยาบรรณนี้ทั้งนี้พนักงานที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงการไล่ออก การฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้อาจถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และนำไปสู่การลงโทษทางอาญาและ ทางแพ่งได้