ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย

นายกกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ข้อมูลธนาคารโดยสรุป

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรก ของไทย ก่อตั้งในปี 2449 

 

โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 3,272 พันล้านบาท มีเงินฝาก 2,410 พันล้านบาท และมีสินเชื่อ 2,279 พันล้านบาท ธนาคารจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ปัจจุบันหุ้นของธนาคาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย หุ้นสามัญ (SCB, SCB-F) หุ้นบุริมสิทธิ (SCB-P, SCB-Q) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ธนาคารมีมูลค่าหุ้น ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 414,726 ล้านบาท

 

ธนาคารไทยพาณิชย์มีบริการทางด้าน การเงินครบวงจรให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ทั้งที่เป็น บริษัทขนาดใหญ่ วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้ารายย่อย ได้แก่ การรับฝากเงิน การโอนเงิน การให้กู้ยืมประเภทต่างๆ การรับซื้อลด การรับรองอาวัล ค้ำประกัน บริการด้านปริวรรตเงินตรา Bancassurance บริการด้านการค้าต่างประเทศ บริการ Cash Management บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ บริการจำหน่ายหุ้นกู้ บริการนายทะเบียนหุ้นกู้ การรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริการรับฝากทรัพย์สิน การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล บัตรเครดิตและการรับฝากทรัพย์สินผ่านทางสำนักงานใหญ่ และเครือข่ายสาขาของธนาคาร

 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2564

ชื่อผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ  
หุ้นบุริมสิทธิ 
ยอดรวม  
คิดเป็น
ร้อยละ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
793,832,359
- 793,832,359 23.35
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง
785,298,200
- 785,298,200
23.10
บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
263,539,204
1,100 263,540,304
7.75
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
130,756,135
- 130,756,135
3.85
สำนักงานประกันสังคม 120,344,700
- 120,344,700
3.54
STATE STREET EUROPE LIMITED 106,956,506
- 106,956,506
3.15
THE BANK OF NEW YORK MELLON

50,952,119

- 50,952,119
1.50
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
43,830,993
- 43,830,993
1.29
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 39,315,336
- 39,315,336
1.16
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
21,429,206 - 21,429,206 0.63
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ
1,039,377,920
3,558,420
1,042,936,340
30.68
ยอดรวมทุนชำระแล้ว  

3,395,632,678

3,559,520
3,399,192,198
100.00
         
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  

2,748,051,918

3,388,763
2,751,440,681
80.94
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว  
647,580,760
170,757
647,751,517 19.06

หมายเหตุ : 

1 คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ)

 

 

หมายเหตุ: * อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายชื่อนักวิเคราะห์

รายชื่อนักวิเคราะห์
ลำดับ บริษัท รายช่อ เบอร์โทรศัพท์
1 Aira Securities Pcl. ประวิทย์ เจียวก๊ก
02 684 8797
2 Asia Plus Securities Pcl. เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
02 680 1260
3 Asia Wealth Securities Co., Ltd.
คามิน เจตน์จรุงวงศ์
02 680 5094
4 ASL Securities ปัณณวิชย์ ฤทธาสิรินันท์
02 508 1567
5 Bualuang Securitites Pcl.
ปรเมศร์ ทองบัว
02 618 1346
6 Capital Nomura Securities
ฉัตรา ชัยพันธ์วิริยาพร
02 638 5578
7 CGS-CIMB Securities (Thailand) Ltd.  สุกฤษฎิ์ ฟรีสตัด
02 841 9013
8 Citigroup Securities (Thailand) Co., Ltd. กฤตภาส สิริภัสสร 02 788 3611
9 CLSA Securities (Thailand) Ltd. วีรพัฒน์ วงศ์อุไร
02 257 4600
10 Country Group Securities สิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง 02 205 7000
11 Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. อดุลย์ เศรษฐี
02 614 6211 
12 DBS Vickers Securities (Thailand) ธนินี สถิรเรืองชัย 02 657 7837
13 Finansia Syrus Securities Ltd. ยุวนารถ สุวรรณอำไพ
02 611 3554
14 Globlex Securities Co., Ltd. วิลาสินี บุญมาสูงทรง 02 672 5937
15 GMO-Z Com Securities (Thailand) สุทธิวิทย์ เทศนาบุญ 02 088 8158
16 Goldman Sachs (Singapore) Melissa Kuang (65) 6889 2869
17 IV Global Securities Pcl. รัตนา ลีนุตพงษ์ 02 658 5800
18 JP Morgan Securities (Thailand) Ltd. Harsh Wardhan Modi 02 684 2450
19 Kasikorn Securities กรกช เสวตร์ศรุตมัต
02 796 0049
20 KGI Securities (Thailand) Pcl. ชาลี กือเย็น 02 658 8888
21 Kiatnakin Phatra Securities ธีระพงษ์ วชิรพงศ์ 02 305 9207
22 Kingsford Securities อภิชัย เรามานะชัย
02 829 6999
23 Krungsri securities รัฐศักดิ์ พิริยะอนนท์ 02 659 7000
24 KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. ศรัณรัตน์ พันธโชติรัตน์ 02 648 1111
25 Land and Houses Securities ศิริพร ไกรรส 02 352 5156
26 Macquarie Securities (Thailand) Ltd. วิไลลักษณ์ ภัทรวนากุล
02 694 7753
27 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) เจษฏา เตชะหัสดิน 02 658 6300
28 Morgan Stanley (Singapore) Nick Lord (65) 6834 6746
29 Phillip Securities อดิสรณ์ มุ่งพาลชล
02 635 1700
30 RHB Securities   เวทิต ตั้งจินดากุล
02 088 9745
31 Sanford C. Bernstein Kevin Kwek (65) 6230 4650
32 Thanachart Securities Pcl. สรัชดา ศรทรง 02 617 4966
33 Tisco Securities ธนวัฒน์ รื่นบันเทิง 02 633 6484
34 Trinity Securities Co., Ltd. ธนภัทร ฉัตรเสถียร 02 286 3999
35 UBS Securities (Thailand) วรวัฒน์ สายสุพัฒน์ผล 02 613 5717
36  UOB Kay Hian Securities (Thailand) Pcl. ธนเดช รังษีธนานนท์ 02 659 8303 
37  Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. ตฤณ สิทธิสวัสดิ์ 02 009 8000