การจ่ายเงินปันผล

ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างไร?
ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลเมื่อใด?
ธนาคารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่ ในอัตราเท่าใด?
อัตราการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?
ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นโดยวิธีใด?
การรับเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารมีข้อดีอย่างไร?
เงินปันผลของธนาคาร เครดิตภาษีได้หรือไม่?
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นอย่างไร?

การประชุมผู้ถือหุ้น

ธนาคารจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใด?
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องการรักษาสิทธิไว้จะต้องทำอย่างไร?
ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเอกสารการประชุมจะต้องดำเนินการอย่างไร?

หลักทรัพย์ธนาคาร

หุ้นของธนาคารที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) มีกี่ประเภท?
หุ้นบุริมสิทธิธนาคารไทยพาณิชย์แตกต่างจากหุ้นสามัญอย่างไร?
หลังจากหุ้นบุริมสิทธิครบกำหนด (วันที่ 10 พฤษภาคม 2552) หากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่ยื่นความจำนงขอใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จะมีผลอย่างไร?
ขอทราบรายละเอียดและวิธีการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
หลังจากการยื่นแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ จะสามารถซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เมื่อใด?
จะซื้อหุ้นหรือขายหุ้นธนาคาร จะต้องทำอย่างไร?

บริการผู้ถือหุ้น

ใครเป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (”ธนาคาร”)?
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของธนาคาร ให้บริการอะไรกับผู้ถือหุ้นบ้าง?
แบบฟอร์มที่ผู้ถือหุ้นใช้ในการติดต่อขอใช้บริการงานทะเบียนหุ้น กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ขอรับได้ที่ใด?

เพดานการถือหุ้น

สัดส่วนเพดานการถือหุ้นธนาคารของบุคคลสัญชาติต่างด้าวเป็นร้อยละเท่าใด?

งบการเงิน

รอบบัญชีของธนาคารเป็นอย่างไร?
งบการเงินของธนาคารจะออกเมื่อใด?
ผู้ถือหุ้นจะขอรับงบการเงินและรายงานประจำปีของธนาคารได้อย่างไร?