รายละเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อ Speedy Loan Balance Transfer หรือบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือ สินเชื่อบุคคลอื่นๆ มาไว้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ตัดจบหนี้ผ่อนหนัก แล้วมาผ่อนสบายๆ จ่ายดอกเบี้ยน้อยลง โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

 

 

การขอสินเชื่อ

สมัครง่าย

สมัครง่าย

สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลคำประกัน
ระยะเวลาการผ่อน 12 เดือน

ระยะเวลาการผ่อน 12 เดือน

ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุด ไม่เกิน 72 เดือน
โอนเงินเข้าบัญชี

โอนเงินเข้าบัญชี

เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้
วงเงินอนุมัติ

วงเงินอนุมัติ

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 5,000,000 บาท
ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และจัดการเงินกู้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 

อัตราดอกเบี้ย Speedy Loan Balance Transfer

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

หน่วย : ร้อยละต่อปี 

 

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ(บาท)

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

พนักงานประจำ

เจ้าของกิจการ

เดือนที่ 1-12 เดือนที่ 13 เป็นต้นไป เดือนที่ 1-12 เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
ตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไป 9.99% 21.50% 15.99% 23.50%
150,000 - 999,999 12.99% 23.50% 15.99% 25.00%
50,000- 149,999 22.00% 25.00% 24.00% 25.00%
20,000- 49,999 24.00% 25.00% 24.00% 25.00%

 

*เงื่อนไขการบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่น

 1. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคล Speedy Loan และสมัครใช้บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคล ของสถาบันการเงินอื่น โดยได้รับการอนุมัติวงเงินและเบิกจ่ายสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 2. บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคล วงเงินขั้นต่ำ 20,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือที่ต้องการโอนหนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อบัญชี และโอนยอดสินเชื่อคงค้างได้สูงสุด 5 บัญชี โดยแนบสำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่นที่ต้องการปิดยอดฉบับล่าสุด (ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน) เพื่อประกอบการพิจารณา
 3. ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน โดยระยะเวลาผ่อนพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อ
 4. เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 6. สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

โปรโมชั่นส่งเสริมการขายรับฟรีบัตรกำนัล Central มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท
เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติ Speedy Loan Balance Transfer ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

วงเงินกู้ (บาท)

มูลค่าบัตรกำนัล Central ต่อบัญชีเงินกู้ (บาท)

500,000 - 999,9999 500
1,000,000 - 1,999,999 1,000
> 2,000,000 2,000

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นการรับและการใช้บัตรกำนัล Central

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อ Speedy Loan Balance Transfer โดยได้รับอนุมัติและเบิกใช้วงเงินกู้ ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 2. ผู้กู้ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดจะได้รับบัตรกำนัล Central ตามมูลค่าวงเงินกู้ที่กำหนดภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคารตอนสมัคร
 3. ผู้กู้ที่ได้รับบัตรกำนัล Central ต้องยังคงสถานะบัญชีเป็นปกติ มีประวัติการชำระที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารและปฎิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นลูกค้า สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ของธนาคาร ณ วันที่จัดส่ง
 4. สิทธิพิเศษนี้ผู้กู้ 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 5. เงื่อนไขในการใช้ บัตรกำนัล Central เป็นไปตามที่บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (Central Department Store Company Limited) (“บริษัท”) กำหนด ธนาคารไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบข้อโต้แย้งใดและเหตุการณ์ใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการ
 6. ในกรณีบัตรกำนัล Central ดังกล่าวหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดส่งของอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขบริการ

1. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี

2. รายได้ขั้นต่ำ

    - 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)

    - 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ

3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

เพิ่มเติม

เอกสารยืนยันรายได้

 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

 

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

เพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

เอกสารสินเชื่อสถาบันการเงินอื่น

สำเนาใบแจ้งยอดหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลสถาบันการเงินอื่นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

Proof of ID

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

Proof of income

Providing details about your employer as well as how much money you made in a given pay period.

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ

บริการสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan ให้วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท สมัครง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำ หลังอนุมัติ พร้อมรับเงินสดโอนเข้าบัญชีทันที จากธนาคารไทยพาณิชย์