เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

บัญชีเงินฝาก

สำหรับการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (iPad)

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากทั่วไป

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากจัดเต็ม

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากจากใจ

เงื่อนไขเปิดบัญชีเงินฝากผ่าน SCB EASY App

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

เงื่อนไขบัญชีเดินสะพัด

เงื่อนไขบัญชีเงินฝาก SCB HAPPY

เงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์)

 

 

สำหรับการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากผ่าน SCB Easy App

สมุดคู่ฝาก

ข้อกำหนดกการฝากเงินประเภทบัญชีออมทรัพย์แบบมีสมุด

ข้อกำหนดการฝากเงินประเภทบัญชีเงินฝากแบบผูกพัน/โบนัส

ข้อกำหนดการฝากเงินประเภทบัญชีเงินฝากประจำแบบมีสมุด

บัญชีกองทุน

บัตรเดบิต

บัตรเติมเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเติมเงิน PLANET SCB

บริการเสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ SMS สบายใจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ SCB พร้อมเพย์