1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565

 

ร้านโม โม พาราไดซ์ 

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ที่โม โม พาราไดซ์ 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*เงื่อนไข

·       สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่ร้านโม โม พาราไดซ์ ทุกสาขา รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/ท่าน/วัน และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/ท่าน รวมทุกประเภทบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) เฉพาะการรับประทานที่ร้าน (Dine in) หรือซื้อกลับบ้านจากที่ร้าน (Take away) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565

·       ผู้ถือบัตรลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เพื่อรับสิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืนโดยส่ง SMS พิมพ์ MM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก มาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จจากทางธนาคาร (ยกเว้นบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน) 

·        ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

·       สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

·       ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

·       ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อกับทางร้านค้าโดยตรง

·       ผู้ถือบัตรจะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิต SCB และมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน เครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

·       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777