1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

 

แต้มบัตร แลกแต้มบุญ 

คะแนน SCB Rewards 1,000 คะแนน เป็นเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต SCB Family Plus, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) สามารถใช้คะแนนสะสม SCB Rewards 1,000 คะแนน โอนเป็นเงินบริจาคมูลค่า 100 บาท  เพื่อสมทบทุนในการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แก่มูลนิธิต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านฟีเจอร์แลกของรางวัล ของแอป SCB EASY ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565  
  • มูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วย 1. มูลนิธิรามาธิบดีฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2. ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช 3. มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 4.  มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ 5. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 6. มูลนิธิชัยพัฒนา
  • ผู้ถือบัตรสามารถโอนคะแนนสะสม SCB Rewards เป็นเงินบริจาคได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการบริจาคตลอดระยะเวลาโครงการ
  • เมื่อผู้ถือบัตรทำการโอนคะแนนสะสม SCB Rewards เป็นเงินบริจาค คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ โดยจะแสดงรายการใช้คะแนนไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
  • ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนสะสม SCB Rewards เพียงพอในวันที่ทำรายการและไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)  
  • การบริจาคคะแนนในโครงนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
  • มูลนิธิจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินโดยตรงให้แก่ผู้ถือบัตรภายใน 60 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้กับธนาคาร
  • การบริจาคคะแนนในโครงการนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกโครงการนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777