1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
 

ROBINHOOD

สั่งอาหารสุดคุ้ม ด้วยบัตรเดบิต LET’S SCB

Robinhood x บัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด
รับโค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท เมื่อใช้บริการสั่งอาหาร/เครื่องดื่มจากแอปพลิเคชัน Robinhood
ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป/เดือน และชำระด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ("ผู้ถือบัตร") ที่ได้เปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว รับโค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท เมื่อสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน (ไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ) และชำระส่วนต่างด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด เท่านั้น
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
 3. จำกัดสิทธิ์โค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท/ผู้ถือบัตร/เดือน (จำกัดสิทธิ์จำนวน 2,500 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 32,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
 4. ผู้ถือบัตรจะได้รับโค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน Robinhood ภายใน 45 วันนับจากเดือนที่มีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข
 5. ในการใช้สิทธิ์ ผู้ถือบัตรสามารถใช้โค้ดส่วนลด 50 บาทที่ได้รับ สำหรับสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และต้องชำระด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด เท่านั้น ทั้งนี้ รายการใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกนับรวมสิทธิ์ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ด้วย
 6. โค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท จะมีอายุการใช้งาน 60 วันนับจากวันที่ได้รับโค้ดทาง SMS
 7. โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่น ๆ ของแอปพลิเคชัน Robinhood ได้
 8. ธนาคาร และ Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากผู้ถือบัตรในกรณีดังต่อไปนี้
  • การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตร
  • โค้ดส่วนลดที่หมดอายุและไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์ รวมทั้งไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 9. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
 10. ธนาคาร และ Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ Robinhood เป็นที่สุด
 11. หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777