1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

 

ช้อปสบายไม่ต้องจ่ายเต็มที่ Gourmet Market

แบ่งชำระ 0% นาน 12 เดือน กับบัตร SCB M SPEEDY CASH

เงื่อนไขบัตรกดเงินสด SCB M SPEEDY CASH :

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash เมื่อซื้อสินค้าภายใน กูร์เมต์ มาร์เก็ต (ไม่รวมร้านค้าเช่า) ทุกสาขา หรือ www.gourmetmarketthailand.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0 % นาน 12 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) นอกจากนี้ ต้องเป็นผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • การแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ย 0 % นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการแบ่งชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับยอดแบ่งจ่ายค้างชำระทั้งหมดทันที
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระค่างวดรายเดือนต่ำกว่ายอดแบ่งชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บจะถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที กรณีลูกค้าผิดนัดชำระธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกส่วนเพิ่ม 3 % สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ( แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามประกาศของธนาคาร ณ ขณะนั้น
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB M Call Center โทร. 1295 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่เต็มจำนวน
 • รับ 1 คะแนน ทุก 25 บาท เมื่อใช้จ่ายที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต หรือ www.gourmetmarketthailand.com
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th หรือ SCB M Call Center โทร. 1295