SCB FIRST TRAVEL INSURANCE

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ

คุ้มครองและดูแลทุกย่างก้าวของท่านตลอดการเดินทางในประเทศ เพียงชำระค่าบัตรโดยสารผ่านบัตรเครดิต SCB First

1. ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรืออยู่ในยานพาหนะสาธารณะในฐานะผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสาร หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับระหว่างที่พักและท่าอากาศยานเพื่อขึ้นหรือหลังจากลงจากเครื่องบิน ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองได้ชำระค่าโดยสารดังกล่าวผ่านบัญชีบัตรเครดิต

ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึงยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ ซึ่งขับขี่โดยผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตและดำเนินการโดยผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการขนส่งผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารและมีกำหนดการปฏิบัติงานตามเส้นทางและตารางประจำ วงเงินสูงสุด (บาท)

12,000,000 บาท

 

2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางในประเทศ สูงสุดต่อครั้ง

สูงสุด 500,000 บาท/ครั้ง

 

3. การพิทักษ์การซื้อสินค้าและชำระด้วยบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ ในระหว่างการเดินทาง (Purchase Protection) โดยจะคุ้มครองการซ่อมแซม การเปลี่ยนทรัพย์สิน หรือการชดเชยเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า จากสาเหตุ ไฟไหม้และอุบัติเหตุ

สูงสุด 120,000 บาท

(ไม่เกิน 400,000 บาท/ปี)

 

 

1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองโดยชดเชยผลประโยชน์แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองดังนี้

1. คุ้มครองการเดินทางในประเทศไทย กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ขณะที่กำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์, ยานพาหนะทางบกสาธารณะ ,ยานพาหนะทางน้ำสาธารณะ

2. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยขณะเดินทางภายในประเทศไทย

3. การซื้อสินค้า และชำระด้วยบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ ในระหว่างการเดินทาง (Purchase Protection) โดยจะคุ้มครองค่าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินหรือชดเชยค่าเสียหายสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า จากสาเหตุ ไฟไหม้ และอุบัติเหตุ

โดยผู้ได้รับความคุ้มครองต้องชำระค่าโดยสารยานพาหนะสำหรับตนเองในฐานะผู้โดยสารปกติ ด้วยบัตร SCB First จึงจะได้สิทธิประโยชน์ข้างต้น

 

เงื่อนไข

1. สิทธิประโยชน์นี้ เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวน ผ่านบัตร SCB First เท่านั้น

2. การประกันภัยตามข้อ 1. จะมีผลคุ้มครองในขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางอยู่ในยานพาหนะสาธารณะ และหากการบาดเจ็บดังกล่าวได้เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรืออยู่ในยานพาหนะสาธารณะในฐานะผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารปกติของยานพาหนะใดๆ ที่ได้รับอนุญาติให้รับจ้างขนส่งคนโดยสารและมีตารางเส้นทางการเดินทางที่กำหนดแน่นอน  ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองได้ชำระค่าโดยสารดังกล่าวด้วยบัตรเครดิตของธนาคารไทยหาณิชย์  ทั้งนี้จำกัดระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งไม่เกิน 90 วันติดต่อกัน

3. ความคุ้มครองข้อ 2. ในกรณีซื้อตั๋วเที่ยวไปและกลับ ความคุ้มครองจะเริ่มต้นก่อนผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทาง 2 ชั่วโมงและดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย หรือภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงสนามบินปลายทาง ในกรณีซื้อตั๋วเที่ยวเดียว ความคุ้มครองจะเริ่มต้นก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินนั้นๆ 2 ชั่วโมง และสิ้นสุดเมื่อลงจากเครื่องบิน

4. การจ่ายวงเงินคุ้มครองใดๆ นี้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ธนาคารได้ทำไว้กับบริษัทประกันภัย

5. ผู้ถือบัตรมีหน้าที่ต้องจัดหา/จัดส่งเอกสารให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาเรียกร้องสินไหม

6. รับประกันภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 02 611 4242