*เงื่อนไข • ธนาคารขอมอบเอกสิทธิ์ SCB First เฉพาะท่านที่ได้รับเอกสารเรียนเชิญและข้อความ SMS นี้ เพื่อรับบัตร SCB First เท่านั้น • หากลูกค้าลงทะเบียนรับบัตรเครดิต SCB First แล้ว ธนาคารจะจัดส่งบัตรให้ท่านภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนผ่าน SMS • เอกสิทธิ์ข้างต้นสำหรับผู้ถือบัตรหลัก SCB First ที่เปิดใช้งานบัตรแล้ว และคงยอดสินทรัพย์รวมกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนและยอดคงเหลือ ณ วันทีใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้น • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า